بچه که بودیمـ یه مشت آدمـ ِ خودخواه واسه کارایی که کردیمـ کوبیدن تو سرمونُ

حالاحسرتِ اینو میخوریمـ که اعتماد به نفس ندایمـ !

+ جالب اینجاس که الان واسه این که اعتماد به نفس نداریمـ امـ سرزنشمون میکنن !

+ از آدمای مظلومـ بدمـ میاد