maha1.mihanblog.com

هرچیز را که نگهبان بیشتر بود، استوارتر گردد مگر راز

که نگهبانان آن هرچه بیشتر باشد آشکارتر گردد . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

همیشه خودنت رو بنداز تا بگیرنت ، اگر خودت رو بگیری میندازنت . . .

maha1.mihanblog.com.

..

فراموش کن ، آنچه نمیتوانی بدست بیاوری  و بدست بیاور آنچه نمیتوانی فراموش کنی . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند، بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

امتحان کن مرد را به فعل او و نه به قول او . . .

. maha1.mihanblog.com

.

.

روزگاری ، شأن و مقام تو پایین آمد ، ناامید مشو

آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

وقتی کنار رودخانه بودم به قله نگاه میکرم و وقتی به قله رسیدم محو تماشای رودخانه شدم . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

در نهان طوری باش که آشکار گردد رسوا نشوی . . .

. maha1.mihanblog.com

..

هرگاه واژه توقع را فراموش کردی ، خواهی دید که چقدر دنیا زیباست

.

. maha1.mihanblog.com

.

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی

نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

. maha1.mihanblog.com

.

.

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

.

..

تکه ای از اشعار ( حسین پناهی )

تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه / اتم ، تو دنیای خودش حریف صدتا تا رستمه

گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه / انجیر میخواد دنیا بیاد ، آهن و فسفرش کمه

چشمای من آهن زنجیر شدن / حلقه ای از حلقه زنجیر شدن . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

زندگی مانند کودکی است که اگر میخواهید به خواب نرود

همیشه او را سرگرم کنید . . .

.

.

.

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

پروردگارا

به من بیاموز دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند ، گریه کنم برای کسانی

که هیچگاه غم من را نخوردند ، لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم

ننواخنتند و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند . . .

.

.

.

دریا باش تا بعضی ها از با تو بودن لذت ببرند ، و بعضی ها که لیاقت دیدن

تو ندارند ، غرق شوند . . .

. maha1.mihanblog.com

.

.

ازدواج مثل بازار رفتن است ، تا پول و احتیاج و اراده نداری به بازار نرو . . .

.

. maha1.mihanblog.com

.

برای دیدن نور ، به خورشید نگاه کن

برای دیدن عشق ، به ماه

برای دیدن زیبایی ، به طبیعت

برای دیدن امید ، به آینده . . .

. maha1.mihanblog.com

..

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند ار تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی  یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . .