دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد.       (شکسپیر)


mahsa1.mihanblog.com

 

گاهی اوقات صلاح مادراین است که به مقصودنرسیم زیرامقصودبرای ماضرر دارد. 

 (هانری مور)

 

 

 

هیچ ایمانی چون حیاء وصبرنیست .        (پیامبر اعظم(ص))

 


mahsa1.mihanblog.com

 

 

به عوض اینکه به تاریکی لعنت فرستیدیک شمع روشن کنید.       (لنفوسیوس)

 

 

خوشبختی وبدبختی ایام پیری عصاره ی اعمال گذشته ی ماست.               (منت بود)

 

 

جملات زیبا سری الف 

ازهمه چیزگذشتن وبه همه چیزرسیدن مهم نیست،مهم ازچه گذشتن وبه چه رسیدن است.

 


mahsa1.mihanblog.com

 

هیتلربه ناپلئون می گوید:مابرای شرافت می جنگیم وشمابرای پول می جنگید،

ناپلئون میگوید:انسانهابرای آنچه که ندارن می جنگند.

 

 

 

تمام دردهای جسمانی ازخواهشهای بی جای نفسانی به وجودمی آید.


mahsa1.mihanblog.com