ببین یکی امروز روز مارو بهمون تبریک گفت

شاید واسه اینه که معلوم نیست ما دانش آموزیم یا دانشجو

اصلا گور بابای درس و مدرسه و ...