اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی

بر سر راهت خواهد شد . . .

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

 

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی

بر سر راهت خواهد شد . . .

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده

کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد

و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

 

 

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .

آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .

عشق زائیده تنهائی است و تنهائی زائیده عشق . . .

اکثر ما نه به خاطر یافتن فردی کامل ، بلکه به خاطر کامل دیدن

یک فرد نا کامل عاشق میشویم . . .

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی . . .

ستاره بخت کسی شوم نیست ، این ما هستیم که آن را بد تعبیر میکنیم . . .

بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده است . . .

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

چیزی را که ما نمیتوانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است . . .

اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هیچ وقت به مقصد نخواهی رسید . . .

در اندیشه آنچه کردی مباش ، در اندیشه آنچه نکردی باش  . . .

درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت میکنند ، نه برگ هایش . . .

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جایی دیگر ، کار بیهوده ای است

سکوت سرشار از نگفته هاست و نا گفته ها پر بها ترین داشته هاست . . .

اینکه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر میکنید ، بستگی دارد تا چه حد

زندگی تان را تحت کنترل دارید . . .

گاهی هدف خود ، سد دید آدمی است ، باید دور شد و آنگاه برگشت ،

چه درخشان هویداست . . .

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد . . .