همیشه قشنگ ترین تکه اشعارم را

در حریم خلوتم...

در دل شبانگاهان

همان هنگام که می آیی به خوابم!...

برای تو کنار گذاشته ام...

اما!

خواهشی دارم از تو ...

هنگامی که  می آیی به حریم خلوتم سری بزنی!

نگاهت را از من دریغ نکنی!!!

لحظه ای درنگ کنی...

می خواهم در رواق منظر چشمانت آشیانه بسازم....!