ثانیه ها

راستی تا به حال به گذر زمان اندیشیده ای ؟؟

به اینکه این لحظه ها چه سریع از پی هم می دوند و چه سریع ثانیه ها می گذرد  و گاه تنها نظاره گر آنی

 و گاه تو نیز پا به پای آن می دوی و گاه از آن جا می مانی..

و شاید اندیشیده ای که این لحظه ها چه بی رحمانه می گذرند و تو را جا می گذارند و تو اسیر گذشته ها می مانی!

و تنها خاصیت زمان این نیست که می گذرد بلکه همه چیز را در خود حل می کند و گاه ته مانده ای از آن می ماند بر روی صفحه زمان و خاطره ای  به یادگار ،گرچه شیرین باشد ویا تلخ...

اما از بالا که به تمام لحظه ها بنگری همه چیز را چه کوچک می بینی واین گذر زمان و چیزی دیگر تو را نمی آزارد و آنگاه است که تو نیز پا به پای لحظه ها می روی و دیگر جا نمی مانی و غرق نمی شوی در این دریای ثانیه ها

بگذر و بدان که لحظه ها نیز می گذرند چه بخواهی و چه...